[1]
โลหิตไทย ศ. และ ทองคุปต์ บ. 2019. ผลของรูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27, 1 (ส.ค. 2019), 23–32.