[1]
คัทสิงห์ ส., เดียวอิศเรศ ว. และ ศิริอรุณรัตน์ ส. 2019. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27, 2 (ส.ค. 2019), 104–114.