[1]
พุ่มประไวทย์ อ., เจนจัดการ บ., กนกวงศ์นุวัฒน์ ป., เหมะญาติ อ. และ จันทร์ฉาย ณ. 2019. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27, 1 (ส.ค. 2019), 33–41.