[1]
พานทอง ก., มากมี ภ., เรืองทิพย์ ป., ทองไชย ป. และ ประดุจพรม ป. 2019. การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27, 3 (ก.ย. 2019), 10–22.