[1]
นามม่อง จ., ชีวานนท์ ณ. และ วัชรสินธุ์ จ. 2019. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดา ในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27, 3 (ก.ย. 2019), 43–53.