[1]
อุสาหพิริยกุล ศ., ช่างไม้ ศ. และ ลีฬหกุล ว. 2019. ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 27, 4 (ธ.ค. 2019), 21–31.