[1]
ภู่ไพบูลย์ ร.ภ., เดียวอิศเรศ ว. , นิตยสุทธิ เ. , จงอุดมการณ์ ด. , คำหอม ร. , เดชะคุปต์ จ. , วัชรสินธุ์ จ. , เนียมทรัพย์ ถ. , ทยานศิลป์ ส. และ โพธิ์ถวิลล์ ท. 2020. การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 1 (มี.ค. 2020), 26–37.