[1]
งามฉาย ช. , เตชะศักดิ์ศรี ต. และ ศิริอรุณรัตน์ ส. 2020. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 1 (มี.ค. 2020), 48–59.