[1]
อันทรินทร์ ส. , เตชะศักดิ์ศรี ต. และ ศุภสีมานนท์ ว. 2020. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 1 (มี.ค. 2020), 12–25.