[1]
ศรีพรหม ก. , สามารถกิจ น. และ มาสิงบุญ เ. 2020. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 1 (มี.ค. 2020), 83–94.