[1]
พลพินิจ ป. , ดีนาน อ. และ วิเสโส .ว. 2020. การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรม การรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ . วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 2 (มิ.ย. 2020), 40–51.