[1]
ช่วยแก้ว เ. , เลิศวนวัฒนา จ. และ ทิพย์รัตน์ ว. 2020. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 2 (มิ.ย. 2020), 64–73.