[1]
ส่งกลิ่น ส. และ ธีระรังสิกุล น. 2020. ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 2 (มิ.ย. 2020), 96–105.