[1]
วิเสโส ว. และ สารพัด พ. 2020. การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแล ในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 2 (มิ.ย. 2020), 122–134.