[1]
วิสารพันธ์ ณ. , แก่นการ ว. และ อนุตระกูลชัย ศ. 2020. ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 3 (ก.ย. 2020), 1–15.