[1]
ปัญญาโส ก. , แสงอินทร์ ศ. และ เชื้อหอมม อ. 2020. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 3 (ก.ย. 2020), 27–40.