[1]
แจ้งสว่าง แ. , ศิริอรุณรัตน์ ส. และ เตชะศักดิ์ศรี ต. 2020. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 3 (ก.ย. 2020), 79–89.