[1]
สมาแฮ พ. , สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. และ ธีระรังสิกุล น. 2020. ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของ มารดามุสลิม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 28, 3 (ก.ย. 2020), 102–112.