[1]
กอบหิรัญกุล ณ. , ชิโณรโส จ. และ ยี่เขียน ช. 2021. การเปรียบเทียบความร่วมมือในการรับประทานยาของวิธีการจัดยาของญาติผู้ดูแลและปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ยาหลายขนาน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 1 (มี.ค. 2021), 93–104.