[1]
ดงหงษ์ เ. , ศรีสุริยเวศน์ ร. และ หอมสินธุ์ .พ. 2021. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 2 (มิ.ย. 2021), 13–23.