[1]
พชรปกรณ์ศิลป์ พ. , ศรีชัย อ. , วิจิตร ว. และ สิงห์แก้ว ด. 2021. ผลของโปรแกรมติดตามอาการทางโทรศัพท์ต่อความสม่ำเสมอ ในการรับประทานยาของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 2 (มิ.ย. 2021), 95–104.