[1]
ปิ่นแก้ว อ. , กังใจ ว. และ รัตนจรณะ ส. 2021. ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการ หายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 2 (มิ.ย. 2021), 59–70.