[1]
บุษมงคล เ. และ เคนศิลา อ. 2022. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผลไหม้ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 30, 1 (มี.ค. 2022), 39–48.