[1]
คำสา ว., ลาวัง ว. และ รัตนกรีฑากุล ส. 2021. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 3 (ก.ย. 2021), 76–89.