[1]
ชลสวัสดิ์ ช. , แก้วจันทร์ ม. , ไกรวงษ์ ป. และ เข่งคุ้ม ว. 2022. ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 30, 1 (มี.ค. 2022), 28–38.