[1]
กรุงไกรเพชร น. , เตชะศักดิ์ศรี ต. และ ฤทธิ์งาม อ. 2021. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 4 (ธ.ค. 2021), 1–12.