[1]
เสถียรพูนสุข ธ. , เสถียรพูนสุข ธ. และ รัศมียูงทอง ก. 2021. ผลการฝึกแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 29, 4 (ธ.ค. 2021), 90–98.