[1]
อังกูรภัครวัฒน์ อ. , อารีย์ พ. และ สิงห์ช่างชัย เ. 2022. สมรรถนะสารสนเทศและดิจิทัลทางการพยาบาล ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลตติยภูมิ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 30, 1 (มี.ค. 2022), 113–125.