[1]
แจ่มแจ้ง ศ., ตรงเที่ยง ว. และ คำยอด ศ. 2022. ผลของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้เกมออนไลน์ต่อความรู้เรื่องการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 30, 3 (ก.ย. 2022), 112–126.