[1]
สุวรรณรงค์ ก., พงศ์จตุรวิทย์ ย. และ ไชยมงคล น. 2022. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่นในเด็กวัยเรียนตอนปลาย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 30, 4 (ธ.ค. 2022), 13–25.