[1]
พิกุลงาม จ., ธีระรังสิกุล น. และ สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. 2022. ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 30, 3 (ก.ย. 2022), 60–72.