[1]
ฤทธิเดช ด. , ขวัญกล้า ส., แมลงทับทอง ท. และ พรหมเทวา ข. 2022. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพปอด ในกลุ่มพนักงานที่สูบบุหรี่ในสถานประกอบการเอกชน จังหวัดระยอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 30, 4 (ธ.ค. 2022), 49–63.