[1]
สีสรรค์ ฝ. และ ใจดี ด. 2023. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 31, 1 (มี.ค. 2023), 81–92.