[1]
หวังสุขไพศาล อ., พวงแก้ว ภ. , วงศ์สุทธิธรรม โ. และ โพธิ์เกษม บ. 2023. ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 31, 1 (มี.ค. 2023), 42–55.