[1]
พัสดุ ไ., พลธนะ ส. และ นิลวรางกูร เ. 2023. การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 31, 1 (มี.ค. 2023), 56–69.