[1]
ก้านมะลิ เ., ดาวเชิญ น., ทุมมี ว. และ คนกาญจน์ พ. 2023. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์เรื่อง กัญชาเพื่อการบำบัดของผู้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ : แนวทางของวิถีชาวบ้านแบบไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 31, 1 (มี.ค. 2023), 93–105.