[1]
ครุนันท์ ค., อุดมพิทยาสรรพ์ ว., ชัยกองเกียรติ ป., เปลี่ยนบำรุง ด., มุสิกวัณณ์ อ., แก้วมณีย์ ผ., ขจรกิตติยา เ., เรืองเริงกุลฤทธิ์ พ., ดาวโรจน์ น. และ คลังมั่น อ. 2023. บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลามในการคัดกรองและ เฝ้าระวังโรคโควิด 19 : กรณีศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ . วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 31, 3 (ก.ย. 2023), 66–77.