[1]
มีเสียงศรี น. 2024. ผลการเตรียมผู้ป่วยก่อนการฝังเข็มร่วมกับการใช้สุคนธบำบัดต่อความวิตกกังวลและความดันโลหิตในผู้ป่วยฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 32, 1 (มี.ค. 2024), 63–75.