[1]
ทับทิมทอง ว., จันทร์ประเสริฐ ส. และ หอมสินธุ์ พ. 2015. ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้น. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20, 1 (ม.ค. 2015), 33–43.