[1]
วัฒนสินธุ์ ศ. 2015. การช่วยฟื้นคืนชีพปี พ.ศ.2553: ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20, 2 (ม.ค. 2015), 1–8.