[1]
ลี้มิ่งสวัสดิ์ ศ., พงศ์จตุรวิทย์ ย. และ ไชยมงคล น. 2015. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20, 2 (ม.ค. 2015), 9–20.