[1]
สาหมุน ก., เดียวอิศเรศ ว. และ เธียรพิเชฐ ส. 2015. ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 20, 2 (ม.ค. 2015), 33–44.