[1]
คุณทรงเกียรติ ว. 2020. การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23, 3 (มี.ค. 2020), 41–55.