[1]
พิบูลย์ ก., ใจดี ว. และ ใช้คล่องกิจ เ. 2016. การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23, 2 (มี.ค. 2016), 1–19.