[1]
ตาบุตรวงศ์ ว. และ จูลเมตต์ พ. 2016. ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ : การดูแลด้านจิตสังคม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23, 2 (มี.ค. 2016), 41–51.