[1]
เขียวสะอาด ส., ชมจันทร์ ท. และ โพธิ์งาม ส. 2016. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23, 2 (มี.ค. 2016), 63–75.