[1]
สังวรวงษ์พนา น., ทรัพย์กรานนท์ ร., พึ่งรัศมี พ., สุ่มเงิน ช. และ โอบามา โ. 2016. ความสามารถในการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ระดับความสว่างที่ต่างกัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23, 1 (มี.ค. 2016), 13–25.