[1]
สุวรรณบูรณ์ ว., พัวพันธ์ ส., ธานี ส. และ ดาลลาส จ.ช. 2016. ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบำบัดตามแนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 23, 1 (มี.ค. 2016), 68–79.