[1]
ไชยมงคล น., พงศ์จตุรวิทย์ ย. และ ขวัญสำราญ ว. 2016. พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 3 (มี.ค. 2016), 14–28.