[1]
จิ๋วพัฒนกุล ย. และ ทับแก้ว ฐ. 2023. การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 22, 2 (มิ.ย. 2023), 15–27.